ΚΎΡΙΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU

Κάντε κράτηση για την πλατεία για να συμμετάσχετε σε μια επαγγελματική δωρεάν προσφορά για τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν για την αποδοχή nuevas capacidades de TIC.

Διάρκεια: Cursos de 40h
Modalidad: Aula virtual o híbrida.

Κόστε: 100% subvencionado. Los cursos formativos no tendrán coste alguno para las estudiantes.
Προϋποθέσεις εισδοχής: Los cursos están reservados a mujeres inscritas en el SOC como demandantes de empleo o mejora de emmpleo. Se priorizará a aquellas candidatas que se encuentren desempleadas y/o residan en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Στόχοι: Aprovecha las posibilidades asociadas a las tecnologías digitales para el acceso a la información, el processamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas de acuerdo de la Europe contenidos .

Esta actuación está subvencionada por el SOC y se financia con cargo a los fondos procedentes Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU
.

¡Εγγραφείτε στο 10 módulos de formación!

Aplica para el curso desde aquí

Si deseas inscribirte al curso puedes tomarte un minuto para rellenar este formulario. Te estaremos contactando en la mayor brevedad para continuar con el processo de aplicación.

10 módulos de cada uno 40 horas para potenciar tu carrera profesional!

1 – Creación de Contenidos Digitales
2 – Lenguajes HTML 5 Y CSS 3
3 – Resolución de problemas en el entorno digital
4 – Προγραμματισμός με PHP και MYSQL
5 – Αρχή ενημέρωσης και βασικών ψηφιακών ικανοτήτων
6 – Edición y Creación de Sitios Web Multilingues
7 – Αρχή πληροφόρησης και ικανοτήτων
digitales básicas para el emmpleo
8 – Búsqueda y gestión de la información digital
9 – Comunicación y colaboración συν
herramientas digitales
10 – Herramientas de gestión de contenidos Web


Contenido formativo

Σύμβουλος Puedes las guías de cada curso aquí!

Στρατηγός Objetivo
Elaborar contenidos digitales sencillos en diferentes formatos, χρησιμοποίηση las funcionalidades básicas de las herramientas digitales y reconocer el lenguaje computacional y la aplicación de la technología digital en la fabricación de objetos.

Relación de módulos de formación
Modulo 1 Creación y edición de contenidos digitales sencillos – 20 ώρες
Módulo 2 Diseño, integración y reelaboración de contenidos digitales sencillos – 15 ώρες
Módulo 3 Tecnología Digital y Manufacción de Objetos – 5 ώρες

Modalidades de impartición
Presencial y Teleformación

Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. Από 07 και 21 Μαρτίου 2024, από τις 9:30 έως τις 14:30.
Διάρκεια συνολικής παρουσίασης: 2 ώρες

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.
Esta oferta formativa se enmarca en el programa «Treball i Formació. Línia TRANS, DLLD i DONA” del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Por ello, todas las candidatas deberán ser mujeres en situación de desempleo inscritas al Servicio Público de Empleo de Catalunya como requestantes de ocupación no ocupadas (DONO) que se encuentren en una de las situacioneessitajeres siguient. Mujeres monoparentales. Προβλήματα κοινωνικής ευπάθειας.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Γενικός στόχος: Adquirir los conocimientos sobre las ventajas comparativas que aportan los estandar HTML5 y CSS3 για την απλοποίηση της κατασκευής της σελίδας web, en special en las nuevas capacidades que aportan sobre contenidos dinámicosy

Modalidades de impartición: Presencial y Teleformación
Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. Στις 07 Μαρτίου 6 Απριλίου 2024, ολοκληρώνονται εικονικές συνεδρίες από τις 18:00 έως τις 21:00, από τις 10:00 έως τις 17:00 (8 συνεδρίες συνολικά).

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Στρατηγός Objetivo
Προσδιορισμένα προβλήματα τεχνικών εγγράφων, εφαρμογών ψηφιακών λύσεων ψηφιακής αυτονομίας και πραγματικής στρατηγικής, βασικά και λειτουργικά στοιχεία της ψηφιακής τεχνολογίας

Relación de módulos de formación
Módulo 1 Fundamentos básicos de la tecnología digital – 15 ώρες
Módulo 2 Iniciación en la aplicación de soluciones digitales – 15 ώρες
Modulo 3 Πραγματοποίηση ψηφιακής και επίλυσης προβλημάτων τεχνικών προβλημάτων – 10 ώρες

Modalidades de impartición: Aula virtual
Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. 29 Απριλίου 24 Μαΐου 2024, από 9:30 έως 13:30.

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Γενικός στόχος: Δημιουργήστε βάσεις δεδομένων για τη δημιουργία δεδομένων BBDD MySQL.

Modalidades de impartición: Presencial y Teleformación
Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. Στις 23 Απριλίου και στις 18 Μαΐου 2024, στις εικονικές συνεδρίες από τις 18:00 έως τις 21:00, και στις 10:00 έως τις 17:00 (8 συνεδρίες συνολικά).

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Στρατηγός Objetivo
Obtener y processar información en un ordenador, utilizando las funciones básicas de las aplicaciones informáticas de oficina, así como acquirir competencias digitales básicas que permitan aprovechar las posibilidades asociadés asociadía las las tecnés o para la communicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas de acuerdo con el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía de la Unión Europea.

Relación de módulos de formación
Modulo 1 Iniciación y Búsqueda de información entornos digitales – 13 ώρες
Modulo 2 Comunicación y Creación de Contenidos en Tornos Digitales – 13 ώρες
Modulo 3 Iniciación a la informática – 14 ώρες

Modalidades de impartición: Aula virtual
Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. 29 Απριλίου 17 Μαΐου 2024, από τις 16:00 έως τις 21:00.

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Στρατηγός Objetivo
Δημιουργήστε ιστοσελίδες με βάση και πολλαπλές γλώσσες.

Relación de módulos de formación
Módulo 1 El desarrollo de sitios Web – 10 ώρες
Módulo 2 Estructuras – 10 ώρες
Módulo 3 Estilos avanzados – 8 ώρες
Módulo 4 Web, plurilingüismo y sus alcances y responsabilidades – 12 ώρες


Modalidades de impartición: Presencial y Teleformación – Λαμβάνοντας μαθήματα σε απευθείας σύνδεση.
Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. Στις 21 Μαΐου στις 15 Ιουνίου 2024, στις εικονικές συνεδρίες στις 18:00 έως τις 21:00 και στις 10:00 έως τις 17:00 (8 συνεδρίες συνολικά).

Requisitos de acceso del alumnado / Acreditaciones / Titulaciones
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:
Certificado de profesionalidad de nivel 1
Título Profesional Básico (FP Básica)
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ή ισοδύναμο
Título de Técnico (FP Grado medio) ή ισοδύναμο
Certificado de profesionalidad de nivel 2
Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio
Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad

Otras acreditaciones/ titulaciones
Μορφοποίηση σχέσης με Lenguajes HTML και JavaScript

Cuando el aspirante no disponga del nivel académico mínimo o de la experiencia profesional , demostrará conocimientos y competencias suficientes para participar en el curso con aprovechamiento mediante una prueba de acceso.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Στρατηγός Objetivo
Obtener y processar information en un ordenador, utilizando las funciones básicas de las aplicaciones informáticas de oficina, así como adquirir habilidades tecnológicas digitales que promuevan, faciliten y mejoren la empleossarrelload υ επαγγελματίας , de acuerdo con el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía de la Unión Europea.

Relación de módulos de formación
Modulo 1 Competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo por cuenta ajena – 13 ώρες
Módulo 2 Competencias digitales básicas para el empleo por cuenta propia – 13 ώρες
Modulo 3 Iniciación a la informática – 14 ώρες

Modalidades de impartición: Aula virtual
Διάρκεια συνολικής 40 ώρες. Del 27 de Mayo and 18 de Junio del 2024, από 16:00 έως 21:00.

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Στρατηγός Objetivo
Elaborar contenidos digitales sencillos en diferentes formatos, χρησιμοποίηση las funcionalidades básicas de las herramientas digitales y reconocer el lenguaje computacional y la aplicación de la technología digital en la fabricación de objetos.

Relación de módulos de formación
Modulo 1 Creación y edición de contenidos digitales secillos 20 horas
Módulo 2 Diseño, integración y reelaboración de contenidos digitales sencillos 15 ώρες
Módulo 3 Tecnología Digital y Manufacción de Objetos 5 ώρες

Modalidades de impartición: Presencial y Teleformación
Διάρκεια συνολικής en cualquier modalidad de imppartición: 40 ώρες. Fecha για επιβεβαίωση.

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito formativo para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Στρατηγός Objetivo
Aplicar estrategias de comunicación y colaboración a través de herramientas y aplicaciones digitales con el fin de participar en la sociedad digital.

Relación de módulos de formación
Modulo 1 Interacción y compartición de información y contenidos digitales – 20 ώρες
Módulo 2 Iniciación en la colaboración entre personas y equipos mediante herramientas digitales – 10 ώρες
Módulo 3 Herramientas Básicas de Participación en la sociedad digital – 10 ώρες

Modalidades de impartición: Aula εικονική
Διάρκεια συνολικής en cualquier modalidad de imppartición: 40 ώρες. Fecha για επιβεβαίωση.

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.

Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Modalidades de impartición: Aula εικονική
Διάρκεια συνολικής en cualquier modalidad de imppartición: 40 ώρες. Próximamente se anunciarán fechas.

Requisitos de acceso del alumnado
No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formción.


Modalidad de teleformación
Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.


Síguenos y participa en nuestro eventos

Únete a la comunidad de CodeWomen

Conozca más acerca de CodeWomen. Συμμετοχή σε μια εκδήλωση στη Βαρκελώνη!

No dudes en contactarnos si tienes alguna duda

Πρακτικές πληροφορίες

Contacto

Envía tus preguntas α simon@migracode.org

Πατήστε Γωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το CodeWomen
info@codewomenbarcelona.org

Síguenos en las redes

Τα μαθήματα γίνονται στο κέντρο της Βαρκελώνης.
El equipo formivo επιβεβαιώνει την ακριβή ubicación.

[φόρμα ενεργής καμπάνιας=7 css=1]